Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVjk3KZk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Dai-ichi Life Việt Nam

Lifetime Partner

Dai-ichi Life Vietnam was established in January of 2007 as the first foreign market of Dai-ichi Life Group, and now becomes one of market lead of Life Insurance industry in Vietnam.

  • hZWXnZVjk3KZk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqbZ1ub7Cx
2018

Message from CEO of Dai-ichi Life Việt Nam

DLVN lấy triết lý kinh doanh “Tất cả vì con người” làm tiên phong trong mọi hoạt động. Triết lý đó không chỉ được áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh, cho khách hàng, cho cộng đồng xã hội, mà còn được áp dụng ngay trong chính sách đào tạo nguồn nhân lực của công ty. Vì thế, chúng tôi chú trọng phát triển con người, tạo điều kiện để mỗi cá nhân được học hỏi và hoàn thiện bản thân, phát huy hết tài năng cũng như lợi thế của mình trong một môi trường chuyên nghiệp, thân thiện cùng với các chính sách phúc lợi và tưởng thưởng xứng đáng. 

Comment

hZWXnZVjk3KZk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...